Integritetsmeddelande Budgetplatsen

PARTER OCH ANSVAR FÖR BEHANDLINGEN 

Berg Systems AB, nedan kallat ”vi” eller ”oss”, med organisationsnummer 556961-0974, tillhandahåller det webbaserade programmet Budgetplatsen, nedan kallat “tjänsten”.

Vi är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det här integritetsmeddelandet handlar om när vi är personuppgiftsansvarig.

Vi är personuppgiftsbiträde i förhållande till våra kunder, som har ingått avtal med oss om att använda tjänsten. I många fall kommer då dessa kunder att vara personuppgiftsansvariga i förhållande till dig, och vi biträde i förhållande till kunderna. Du behöver vända dig till den personuppgiftsansvarige för att få reda på hur de behandlar dina personuppgifter i tjänsten. 

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer tjänsten och blir kund till oss
  • du registreras som kontaktperson hos oss för din organisation
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av tjänsten

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG? 

Kund- och företagsuppgifter kan bli personuppgifter för kund och affärspart för en enskild firma eller en elev som använder tjänsten under sin utbildning. En mer detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorierna av personuppgifter finns listade nedan. 

Kund 

När du beställer tjänsten samlar vi in kontaktuppgifter om dig som kontaktperson och företagsuppgifter om dig som blir kund. 

Affärspartner och kontaktperson

Om du har ingått ett avtal med oss och du gjort det som enskild firma behandlar vi uppgifter om dig som affärspartner. Om du har ingått avtal med oss som företrädare för någon annan behandlar vi kontaktuppgifter om dig som kontaktperson. Du kan även vara registrerad kontaktperson hos oss för din organisation.

Användare av tjänsten 

Alla användare har email som id hos oss för att kunna använda tjänsten. 

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi samlar in uppgifter om dig som kund för att kunna hantera din beställning, identifiera och fakturera. Företagsuppgifter om dig som affärspartner behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet och kontaktuppgifter om dig som kontaktperson för att vi ska kunna kontakta dig.

VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED? 

Vi kan behöva dela personuppgifterna med affärspartners för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, som att hantera ditt ärende, för att hantera fakturering eller för att kontakta dig. Vidare lämnas personuppgifter ut till underleverantörer, till exempel systemleverantörer, som vi anlitar för att utföra en tjänst. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde till oss. Dina kontaktuppgifter som ägare i tjänsten kan komma att lämnas ut till andra användare i syfte att uppfylla ägarens ansvar.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND 

Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES ska vi säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel EU-kommissionens modellklausuler. Underleverantörer är skyldiga enligt avtal med oss att följa och säkerställa att stöd finns för deras behandling i tredje land. Mer information om när behandling sker av systemleverantör och plats för behandling framgår i listan nedan.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Kund, kontaktperson, användare och affärspartner

  • Vi sparar personuppgifter om dig som kund och användare så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Vid avtalets upphörande kommer uppgifterna om dig som kund och kontaktperson lagras i en (1) månad. 
  • Uppgifter om dig som kund kommer att sparas i enlighet med bokföringslagen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? 

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer, exempelvis om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER UPPDELAT PER TILLFÄLLE

1. VID BESTÄLLNING AV TJÄNST OCH BLIR KUND 

Kategori av personuppgifter

Företagsuppgifter 

Personuppgifter

Organisationsnummer, Företagsnamn, Adress, Postnummer, Ort, Kundnummer, E-post, Telefonnummer 

Mottagare

Systemleverantör 

Plats för behandling

Finland 

Laglig grund

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, intresseavvägning och rättslig förpliktelse.

2. VID INLOGGNING OCH BLIR ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN 

Kategori av personuppgifter

Användaruppgifter 

Personuppgifter

E-post

Plats för behandling

Finland 

Laglig grund

Fullgöra våra åtaganden och intresseavvägning